خانه / کارت دانشجویی

کارت دانشجویی

دانشجویانی که کارت خود را گم کرده اند، جهت دریافت کارت جدید موظفند فرم تعهد نامه را از لینک زیر دریافت نموده و پس از تکمیل در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مهر و امضاء نموده و به همراه فیش پرداختی تحویل امور دانشجوئی نمایند.

راهنمای مبلغ و شماره حساب دانشگاه                                          فرم تعهد نامه