خانه / اخبار کلاسها

اخبار کلاسها

——————————————————————————————————————————–

 جدول عدم تشکیل کلاسها

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت عدم تشکیل درس

              

——————————————————————————————————————————– 

 جدول تشکیل کلاسهای جبرانی و فوق العاده

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت تشکیل جبرانی

              

                                                                                           واحد آموزش دانشگاه