خانه / آیین نامه های آموزشی و دانشجویی

آیین نامه های آموزشی و دانشجویی

چارت گروه مهندسی صنایع:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۴

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ و بعد از آن

چارت گروه مهندسی عمران:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ و بعد از آن

گروه مهندسی معماری:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴ و بعد از آن

گروه مهندسی نفت:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت – بهره برداری از منابع نفتی دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ و بعد از آن

آئین نامه شورای موارد خاص دانشگاه

آئین نامه شورای موارد خاص استان

آیین نامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال

آئین نامه آموزشی کارشناسی ۹۳

آیین نامه تحصیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

الحاقیه دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه مهمان و انتقال

آئین نامه نحوه استفاده از کتابخانه دانشگاه گرمسار