سرخط خبرها
خانه / اساتید مهندسی نفت

اساتید مهندسی نفت

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
۱ سرکار خانم حديث اکرم ۱۲ جناب آقای عليرضا کاظمي
۲ سرکار خانم مريم جوينده ۱۳ جناب آقای کي نژاد
۳ جناب آقای محمد حدادي ۱۴ جناب آقای نجات الله گتميري
۴ جناب آقای ابراهيم خواجه وندي ۱۵ جناب آقای اکبر مبارکي
۵ سرکار خانم فاطمه رضايي منش ۱۶ جناب آقای ابوالفضل مختاري
۶ جناب آقای رضوان دوست ۱۷ جناب آقای مساح
۷ جناب آقای علي رفيعي فر ۱۸ جناب آقای امين مشتاق
۸ جناب آقای محمد شريفي ۱۹   سرکار خانم پگاه مشيري
۹ جناب آقای ميثم طرب خواه ۲۰  جناب آقای مهدي مويد محسني
۱۰ سرکار خانم فاطمه عرب عامري ۲۱  جناب آقای سيروس يوردخاني
۱۱ جناب آقای حميدرضا قرباني