سرخط خبرها
خانه / اساتید مهندسی صنایع

اساتید مهندسی صنایع

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
۱ جناب آقای ابوالي ۱۴ سرکار خانم  خانم رضايي
۲ جناب آقای  مسعود احمدي ۱۵ سرکار خانم  فاطمه رکني
۳   جناب آقای شهروز بامداد ۱۶ جناب آقای رضا زندي
۴ جناب آقای  امير ثامني ۱۷ سرکار خانم کوثر صادقي
۵ جناب آقای جاويدنيا ۱۸ جناب آقای اسماعيل عمادالدين
۶   جناب آقایدانيال حسني ۱۹ جناب آقای سعيد فروزش
۷ سرکار خانم مهسا شاه حسيني ۲۰ سرکار خانم نغمه نوبخت
۸  جناب آقای سيد مرتضي خاتمي ۲۱ جناب آقای وحيد کيوان فر
۹   سرکار خانم خالقي ۲۲ جناب آقای امين مشتاق
۱۰ جناب آقای  محمدرضا فضلي خلف ۲۳ جناب آقای حسين مشتاق
۱۱ جناب آقای محمد هادي دروديان
۱۲  جناب آقای ربيعي
۱۳ جناب آقای وحيد رزم آور