سرخط خبرها
خانه / اساتید مهندسی عمران

اساتید مهندسی عمران

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
۱ جناب آقای احسان اثني عشري ۱۳ جناب آقای اسماعيل عاشوري
۲ سرکار خانم مريم يزدي ۱۴ جناب آقای محمدسعيد فخيم جو
۳ سرکار خانم حديث اکرم ۱۵ جناب آقای سيروس قادري
۴  جناب آقای مرتضي بخشي ۱۶ جناب آقای احسان قباخلو
۵ جناب آقای امير ثامني ۱۷ جناب آقای علي نيکوي
۶ جناب آقای مهدي جورابلو ۱۸ جناب آقای بنيامين کيومرثي
۷ جناب آقای احمدرضا حسيني ۱۹ جناب آقای امين مشتاق
۸ جناب آقای جواد حسيني ۲۰ جناب آقای حسين مشتاق
۹ سرکار خانم سميه رخساري طالمي ۲۱ جناب آقای کوروش مهدي زاده
۱۰ جناب آقای رضوان دوست
۱۱ جناب آقای مصطفي شهرابي
۱۲ جناب آقای شاهرخ شهرياري