خانه / مدیر گروه علوم پایه

مدیر گروه علوم پایه

967145

دکتر رضا فلاح مقدم

دکتری ریاضی محض

شماره تماس : ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳