خانه / مسئول دفتر رئیس

مسئول دفتر رئیس

خانم نفیسه جورابلو

کارشناسی حسابداری

دانشگاه سمنان

۰۲۳۳۴۲۴۳۷۶۷ داخلی ۱۰۱

سمت:مسئول دفتر ریاست و مسئول دبیرخانه مرکزی

فکس:۰۲۳۳۴۲۲۶۴۰۰ 

تلفکس:۰۲۳۳۴۲۴۵۶۹۰